Reklamace a vrácení v e-shopu Mirjan24

Reklamace

V případě zjištění výrobní vady je nutné zboží reklamovat:

Vyplnit reklamační formulář, který je ke stažení zde: REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ – je nutné vyplnit VŠECHNY údaje týkající se reklamovaného zboží (vyplňte všechny pole ve formuláři).

§6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925; § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.
 2. Při převzetí zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat a prohlédnou dodávané zboží, zejména zda zásilka nebo obal nebyly poškozeny v průběhu dopravy. V případě zjištění poškození je nutné sepsat reklamační protokol v přítomnosti dopravce.
 3. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením v průběhu montáže nebo mechanickým poškozením při rozbalování zboží. Prodávající neodpovídá za vady způsobené kupujícím v průběhu objednávání a za neodůvodněné odmítnutí převzetí zboží, v těchto případech nese kupující všechny náklady spojené s opětovnou dopravou zboží.
 4. U zboží s dohodnutou kupní cenou nižší, než je uvedena v e-shopu (pokud se nejedná o zboží s akční cenou), prodávající neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena.
 5. V případě, že prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké si kupující objednal, má kupující právo požadovat bezodkladnou výměnu zboží.
 6. V případě dodání vadného zboží má kupující právo na řádné a včasné odstranění vad. Výjimkou je případ, kdy je oprava nebo výměna nemožná či nadměrně nákladná. Při odhadu nadměrnosti nákladů na opravu se zohledňuje hodnota zakoupeného a potvrzeného zboží, dále druh a závažnost nalezeného nedostatku, případně možnosti jiného řešení reklamace dle dohody prodávajícího a kupujícího. V takovém případě má prodávající povinnost kompenzovat náklady kupujícího na demontáž, dodání prací, materiálu či opětovnou montáž.
 7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak kupující písemně, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 8. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího, a to tím způsobem, že vadné zboží spolu s dokladem o jeho koupi zašle na adresu prodávajícího. Pokud s ohledem na vlastnosti vadného zboží (např. nemožnost jeho demontáže) kupující toto zboží nemůže prodávajícímu dodat, kupující je v tomto případě povinen tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit na jeho elektronickou adresu info@mirjan24.cz a/nebo prostřednictvím internetového formuláře uvedeného na webových stránkách prodávajícího s uvedením popisu vady (nejlépe včetně fotografie zobrazující vadu), přiložením kopie dokladu o koupi a kontaktních údajů, aby prodávající mohl vadu ověřit na místě u kupujícího. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi zboží. Za okamžik uplatnění reklamace vad se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 10. Pokud je nemožné uskutečnit opravu nebo výměnu, má kupující právo na odpovídající slevu nebo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy není možné v případě, kdy se závada na zboží nevztahuje ke kupní smlouvě. Při odhadu času potřebného na odstranění závady nebo výměnu zboží se bere ohled na druh zboží a účel, za kterým bylo zboží objednáno.
 11. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, začne plynout nová záruční doba od převzetí nového zboží. To samé platí, pokud dojde k výměně součástky nebo části zboží, na které byla záruka poskytnuta s tím, že nová záruční doba plyne pouze pro vyměněnou součástku nebo část zboží.
 12. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na rozdíly vyplývající z individuálního nastavení (jiného rozlišení) počítače kupujícího v rozsahu barvy, poměru stran apod. nemohou být základem pro podání reklamace na zakoupené zboží.
 13. V případě převzetí vadného zboží nemá prodejce povinnost poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace žádné náhradní zboží.
 14. Je-li kupující podnikatelem, který kupní smlouvu uzavřel v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě kupující je osobou, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, prodávající mu neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku vady zboží.

  

§7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě prodávajícího do 14 dní ode dne převzetí zboží, jako i za podmínek uvedených v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Odstoupením kupujícího – spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
 2. Kupující vrátí zboží úplné, tedy s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně původního obalu, v stavu a hodnotě, v jakých zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající kupní cenu, kterou by měl vrátit, snížit o odpovídající část.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (na vyžádání zaslán prostřednictvím elektronické pošty na emailovou sídla kupujícího). Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@mirjan24.cz
 4. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud byly při zakoupení poskytnuty dary, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí platnost a kupující je povinen spolu s vrácením zboží vrátit i v souvislosti s tímto poskytnuté dary. V případě, že dary nebudou vráceny zpět, bude hodnota darů chápána jako bezdůvodné obohacení se na straně kupujícího.
 5. V případě odstoupení od smlouvy a v zájmu urychlení procesu vrácení zboží může kupující doručit vrácené zboží na adresu prodávajícího MIRJAN sp. z o.o.sp. k., Łęka Mroczeńska 102, 63-604 Baranów, Polská Republika spolu s přiloženým průvodním dopisem, případně i s uvedením důvodu odstoupení od kupní smlouvy (jeho uvedení však není nutné), s číslem nákupního dokladu, případně dalšími doklady a uvedením čísla bankovního účtu nebo s uvedením, zda si kupující přeje vrátit kupní cenu v hotovosti či zda bude použita pro další nákup.
 6. V případě odstoupení od smlouvy prodávající převezme zboží zpět a vrátí kupujícímu do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy cenu uhrazenou za zboží (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím). Cenu vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým kupující kupní cenu uhradil, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak. Náklady na vrácení zboží nese v plném rozsahu kupující. Kupující může na základě dohody s prodávajícím vrátit zboží prostřednictvím dopravy zajišťované prodávajícím. V takovém případě představuje cena dopravy 20 % z hodnoty zboží, kterou v plném rozsahu uhradí kupující
 7. Prodávající v souladu s ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující prodávajícímu vrácené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 9. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě zřejmého omylu v ceně zboží (cena zboží je výrazně odlišná od obvyklé ceny zboží stejného druhu, kvality, typu apod.).
 10. Kupující je taktéž oprávněn od kupní smlouvy odstoupit po uplynutí 14 dní, avšak před uplynutím 30 dní od jejího uzavření. Na takový případ odstoupení od smlouvy se vztahují veškerá omezení uvedená v těchto obchodních podmínkách a dále navíc následující podmínky:
  • vrácené zboží nesmí nést žádné stopy po použití, v případě použitého zboží již není možno po uplynutí 14 dní od jejího uzavření od uzavřené smlouvy odstoupit,
  • vrácené zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno či nést jakékoliv vady, v opačném případě není možno od uzavřené smlouvy odstoupit,
  • vrácené zboží musí být zabaleno v originálním obalu,
  • vrácené zboží musí být prodávajícímu doručeno zcela kompletní, včetně veškerých součástí a příslušenství (taktéž veškeré dokumentace).

Prodávající po zpětném převzetí posoudí stav zboží a v případě, že se jedná o oprávněné odstoupení od smlouvy dle odst. 10 tohoto článku, vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o 20 % převodem na bankovní účet, jehož číslo bude sděleno prodávajícímu kupujícím při odstoupení od smlouvy.