Využíváme cookies pro reklamní i statistické účely a pro vylepšování našich webových stránek.

Doprava zdarma na vše
Výrobce nábytku
Vrácení do 30 dnů

Obchodní podmínky e-shopu Mirjan24

Seznam bodů

§1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti:

  Hlavní sídlo firmy

      MIRJAN sp. z o.o. sp. k.
      Łęka Mroczeńska 102,
      63-604 Baranów,
      DIČ CZ 683706122,
      REGON 146850432

  upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové stráncewww.mirjan24.cz (dále jen „internetová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování souvisejících služeb.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 občanského zákoníku v platném znění neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetové stránky, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na vyloučení použití těchto obchodních podmínek. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Odesláním objednávky kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory uskutečněné na telefonní linku prodávajícího) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu dále kdykoliv k dispozici na internetové adrese www.mirjan24.cz.
 4.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.5.    Kupujícím (zákazníkem internetového obchodu prodávajícího) může být s ohledem na platnou a účinnou právní úpravu spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s kupujícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

§2 UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Internetový obchod mirjan24.cz umožňuje objednávku třemi způsoby:
  • online – prostřednictvím internetového obchodu www.mirjan24.cz
  • e-mailem na adrese: info@mirjan24.cz
  • telefonicky na čísle: +420 777 442 871, +420 775 505 230
 2. Za účelem objednávání zboží se kupující zaregistruje (login) v rámci webových stránek internetového obchodu www.mirjan24.cz a vytvoří svůj individuální zákaznický účet. Při registraci kupující v rámci svého uživatelského rozhrání poskytuje následující údaje:
  • je-li kupujícím spotřebitel: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu bydliště, dodací adresu pro zaslání zboží (liší-li se od adresy bydliště), telefonní číslo,
  • je-li kupujícím podnikatel: jméno, příjmení / obchodní firmu, e-mailovou adresu, adresu místa podnikání / sídla, dodací adresu pro zaslání zboží (liší-li se od adresy místa podnikání / sídla), fakturační adresu (liší-li se od adresy místa podnikání / sídla), IČ, DIČ, a telefonní číslo.
 3. Poskytnutí požadovaných údajů je dobrovolné, ale bez jejich sdělení prodávající není povinen plnit a objednávku realizovat. Podmínkou registrace a objednávání zboží v rámci internetového obchodu je rovněž akceptace kupujícím těchto obchodních podmínek. Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které též může aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k zákaznickému účtu (login) je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Objednávka bude v rámci systému internetového obchodu konfigurována pomocí objednávkového formuláře, který kupující vyplní tím způsobem, že objednávané zboží „přesune“ a/nebo „vloží“ do nákupního elektronického „košíku“, následně zvolí způsob úhrady kupní ceny u vybraného zboží, zvolí potvrzení dodací adresy, akceptuje znění obchodních podmínek a potvrdí přijetí informace o nákladech souvisejících s dodáním objednaného zboží. Kupující po vyplnění objednávkového formuláře a před zasláním objednávky prodávajícímu zkontroluje vložené údaje a po provedené kontrole objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit“ a „odeslat“ objednávku.
 5. Prodávající je s ohledem na množství objednávaného zboží, jeho cenu, předpokládané náklady na dopravu a stav skladových zásob, oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemnou formou, elektronickou formou a/nebo telefonicky a také požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu (např. při zvolení bezhotovostní platby uvedené v odst. 4.3. těchto obchodních podmínek). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Před takovým dodatečným potvrzením a úhradou celé kupní ceny prodávající není povinen objednávku realizovat.

§3 KUPNÍ SMLOUVA

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží, které prodávající nabízí k prodeji. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je nezávazná, informativního charakteru a prodávající není na základě nabídky kupujícího povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do elektronického nákupního košíku. Pro objednání zboží postupuje kupující dle pokynů objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. Po přihlášení kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.
 6. Návrh na uzavření kupní smlouvy i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.

§4 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky prodávajícího na Internetovém obchodě. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je kupující povinen uhradit v případě uzavření kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží k okamžiku účinnosti kupní smlouvy, jíž je převáděno vlastnické právo k tomuto zboží.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží umístěného na webových stránkách internetového obchodu, zavádění nových produktů do prezentace internetového obchodu, zavádění a rušení akčních nabídek v internetovém obchodu nebo provádění jejich úprav. Výše uvedené právo nemá žádný vliv na cenu zboží v objednávkách podaných před datem vstupu v platnost změn v ceně nebo změn podmínek akčních nabídek.
 4.  

§5 DODACÍ PODMÍNKY

 1. Zboží bude dodáno na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
 2. Kromě nepředvídaných překážek (vyšší moc – např. živelné pohromy, dopravní nehoda apod.) bude zboží doručeno následující pracovní den po dni, kdy bylo zboží odesláno prodávajícím.
 3. Upozornění:
  • Kupní cena zboží nezahrnuje službu vynesení zboží do bytu, proto je nutno, aby si kupující zajistil vynesení zboží do bytu, a za tímto účelem zajistil přítomnost dostatečného počtu osob.
  • V kupní ceně není zahrnuta montáž zboží ani náklady na likvidaci obalů.
 4. V případě platby při dodání zboží je zboží expedováno v průběhu 21 pracovních dní od přijetí objednávky prodávajícím, pokud není na internetové stránce prodávajícího u zboží uvedena delší dodací lhůta.
 5. Pokud by měl termín dodání zboží přesáhnout 30 pracovních dní, bude prodávající o této skutečnosti a o předpokládaném termínu dodání informovat kupujícího telefonicky nebo emailem. Obdobně bude prodávající postupovat také v případě zboží, u kterého je na internetové stránce prodávajícího uvedena delší dodací lhůta.
 6. Pokud prodávající nemůže objednané zboží dodat, bude o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího. Kupující a prodávající se mohou v takovém případě dohodnout na náhradním plnění namísto původně objednaného zboží. Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen bezodkladně vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu zboží (v případě bezhotovostní platby), a to nejpozdější do 15 dnů ode dne, kdy kupující oznámil prodávajícímu, že nežádá náhradní plnění.
 7. V případě, že kupující je prodávajícím či dopravcem informován o dodání objednaného zboží (telefonicky či elektronickou poštou na emailové adrese kupujícího), souhlasí s dohodnutým termínem a následně není ze strany kupujícího zboží převzato či je již po odeslání zboží kupujícím změněn termín převzetí, hradí kupující náklady na dopravu spojené s dovozem zboží zpět do sídla společnosti, které činí 15 % z ceny dodávky.

§6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925; § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.
 2. Při převzetí zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat a prohlédnou dodávané zboží, zejména zda zásilka nebo obal nebyly poškozeny v průběhu dopravy. V případě zjištění poškození je nutné sepsat reklamační protokol v přítomnosti dopravce.
 3. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením v průběhu montáže nebo mechanickým poškozením při rozbalování zboží. Prodávající neodpovídá za vady způsobené kupujícím v průběhu objednávání a za neodůvodněné odmítnutí převzetí zboží, v těchto případech nese kupující všechny náklady spojené s opětovnou dopravou zboží.
 4. U zboží s dohodnutou kupní cenou nižší, než je uvedena v e-shopu (pokud se nejedná o zboží s akční cenou), prodávající neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena.
 5. V případě, že prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké si kupující objednal, má kupující právo požadovat bezodkladnou výměnu zboží.
 6. V případě dodání vadného zboží má kupující právo na řádné a včasné odstranění vad. Výjimkou je případ, kdy je oprava nebo výměna nemožná či nadměrně nákladná. Při odhadu nadměrnosti nákladů na opravu se zohledňuje hodnota zakoupeného a potvrzeného zboží, dále druh a závažnost nalezeného nedostatku, případně možnosti jiného řešení reklamace dle dohody prodávajícího a kupujícího. V takovém případě má prodávající povinnost kompenzovat náklady kupujícího na demontáž, dodání prací, materiálu či opětovnou montáž.
 7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak kupující písemně, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 8. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u prodávajícího na adrese sídla prodávajícího, a to tím způsobem, že vadné zboží spolu s dokladem o jeho koupi zašle na adresu prodávajícího. Pokud s ohledem na vlastnosti vadného zboží (např. nemožnost jeho demontáže) kupující toto zboží nemůže prodávajícímu dodat, kupující je v tomto případě povinen tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit na jeho elektronickou adresu info@mirjan24.cz a/nebo prostřednictvím internetového formuláře uvedeného na webových stránkách prodávajícího s uvedením popisu vady (nejlépe včetně fotografie zobrazující vadu), přiložením kopie dokladu o koupi a kontaktních údajů, aby prodávající mohl vadu ověřit na místě u kupujícího. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi zboží. Za okamžik uplatnění reklamace vad se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 10. Pokud je nemožné uskutečnit opravu nebo výměnu, má kupující právo na odpovídající slevu nebo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy není možné v případě, kdy se závada na zboží nevztahuje ke kupní smlouvě. Při odhadu času potřebného na odstranění závady nebo výměnu zboží se bere ohled na druh zboží a účel, za kterým bylo zboží objednáno.
 11. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, začne plynout nová záruční doba od převzetí nového zboží. To samé platí, pokud dojde k výměně součástky nebo části zboží, na které byla záruka poskytnuta s tím, že nová záruční doba plyne pouze pro vyměněnou součástku nebo část zboží.
 12. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na rozdíly vyplývající z individuálního nastavení (jiného rozlišení) počítače kupujícího v rozsahu barvy, poměru stran apod. nemohou být základem pro podání reklamace na zakoupené zboží.
 13. V případě převzetí vadného zboží nemá prodejce povinnost poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace žádné náhradní zboží.
 14. Je-li kupující podnikatelem, který kupní smlouvu uzavřel v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě kupující je osobou, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, prodávající mu neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku vady zboží.
  

§7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující – spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené v internetovém obchodě prodávajícího do 14 dní ode dne převzetí zboží, jako i za podmínek uvedených v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Odstoupením kupujícího – spotřebitele od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
 2. Kupující vrátí zboží úplné, tedy s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně původního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakých zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající kupní cenu, kterou by měl vrátit, snížit o odpovídající část.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (na vyžádání zaslán prostřednictvím elektronické pošty na emailovou sídla kupujícího). Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@mirjan24.cz
 4. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud byly při zakoupení poskytnuty dary, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí platnost a kupující je povinen spolu s vrácením zboží vrátit i v souvislosti s tímto poskytnuté dary. V případě, že dary nebudou vráceny zpět, bude hodnota darů chápána jako bezdůvodné obohacení se na straně kupujícího.
 5. V případě odstoupení od smlouvy a v zájmu urychlení procesu vrácení zboží může kupující doručit vrácené zboží na adresu prodávajícího MIRJAN sp. z o.o.sp. k., ŁękaMroczeńska 102, 63-604 Baranów, Polská republika spolu s přiloženým průvodním dopisem, případně i s uvedením důvodu odstoupení od kupní smlouvy (jeho uvedení však není nutné), s číslem nákupního dokladu, případně dalšími doklady a uvedením čísla bankovního účtu nebo s uvedením, zda si kupující přeje vrátit kupní cenu v hotovosti či zda bude použita pro další nákup.
 6. V případě odstoupení od smlouvy prodávající převezme zboží zpět a vrátí kupujícímu do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy cenu uhrazenou za zboží (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím). Cenu vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým kupující kupní cenu uhradil, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak. Náklady na vrácení zboží nese v plném rozsahu kupující. Kupující může na základě dohody s prodávajícím vrátit zboží prostřednictvím dopravy zajišťované prodávajícím. V takovém případě představuje cena dopravy 20 % z hodnoty zboží, kterou v plném rozsahu uhradí kupující
 7. Prodávající v souladu s ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující prodávajícímu vrácené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 9. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě zřejmého omylu v ceně zboží (cena zboží je výrazně odlišná od obvyklé ceny zboží stejného druhu, kvality, typu apod.).
 10. Kupující je taktéž oprávněn od kupní smlouvy odstoupit po uplynutí 14 dní, avšak před uplynutím 30 dní od jejího uzavření. Na takový případ odstoupení od smlouvy se vztahují veškerá omezení uvedená v těchto obchodních podmínkách a dále navíc následující podmínky:
  • vrácené zboží nesmí nést žádné stopy po použití, v případě použitého zboží již není možno po uplynutí 14 dní od jejího uzavření od uzavřené smlouvy odstoupit,
  • vrácené zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno či nést jakékoliv vady, v opačném případě není možno od uzavřené smlouvy odstoupit,
  • vrácené zboží musí být zabaleno v originálním obalu,
  • vrácené zboží musí být prodávajícímu doručeno zcela kompletní, včetně veškerých součástí a příslušenství (taktéž veškeré dokumentace).

  Prodávající po zpětném převzetí posoudí stav zboží a v případě, že se jedná o oprávněné odstoupení od smlouvy dle odst. 10 tohoto článku, vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o 20 % převodem na bankovní účet, jehož číslo bude sděleno prodávajícímu kupujícím při odstoupení od smlouvy.

 

§8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o kupujících – fyzických osobách jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 3. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 

§9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
 2. Prodávající informuje kupujícího – spotřebitele, že v případě sporů vzniklých v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými dle těchto obchodních podmínek má kupující – spotřebitel právo na mimosoudní řešení takových sporů v souladu s ust. § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Subjektem takového mimosoudního řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem je Česká obchodní inspekce (internetové stránky subjektu mimosoudního řešení sporů: www.coi.cz).
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. 10. 2016 a v plném rozsahu ruší a nahrazují předchozí znění obchodních podmínek.
 4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodejci – provozovateli internetového obchodu.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým kdykoliv v budoucnu stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností kteréhokoliv ustanovení není dotčena platnost ustanovení ostatních.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Je-li kupujícím podnikatel, ustanovení čl. VII a čl. IX odst. 2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Změny se netýkají smluv uzavřených před účinností nového znění obchodních podmínek.
 9. Veškeré smluvní vztahy uzavřené dle těchto obchodních podmínek jsou v souladu s právním řádem České republiky. Aspekty právních vztahů prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami či jednotlivou kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak se vztahy řídí i zákonem o ochraně spotřebitele.